Sociální služby


Cítíte se ohroženi nebo znevýhodněni v důsledku obtížné životní, sociální či osobní situace? Potýkáte se s důsledky zdravotního či sociálního znevýhodnění? Je pro vás obtížné začlenit se do společnosti, najít práci na otevřeném pracovním trhu?Fakultativní činnosti sociálních služeb:

Služby jsou doplňovány také o nejrůznější integrační akce, pravidelné kroužky, preventivní programy, volnočasové aktivity, tábory apod.


Registrované zdravotní služby:
  • Nestátní zdravotnické zařízení v oboru rehabilitace (fyzioterapie s využitím Bobath konceptu a dalších metod + hipoterapie)
  • služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Náklady na provoz jsou hrazeny z dotací, grantů, nadací, podpory dárců a příspěvků klientů.NAŠIMI UŽIVATELI SE MOHOU STÁT:

  • senioři a lidé se zdravotním (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním či kombinovaným) postižením
  • osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením, lidé dlouhodobě nezaměstnaní
  • rodiny s dětmi s výchovnými a vzdělávacími potřebami, specifickými poruchami učení a chování, komunikačními problémy či zdravotním handicapem


ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB:

P    přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I     individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí,  anonymity,

A    aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F    fundovaný a odborně připravovaný tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A    alternativní metody využívané v rámci sociální služby


KDO SE VÁM BUDE VĚNOVAT?

Vždy se nejprve setkáte se sociální pracovnicí, kterou najdete v přízemí našeho sídla na ulici Nosálovská 53, Vyškov.

Dále s Vámi může pracovat na základě Vaší zakázky speciální pedagog, fyzioterapeut, psycholog, pedagog, pracovník v sociálních službách a pracovníci se specializací pro zooterapie (hiporehabilitace, canisterapie).


POPIS NAŠICH SLUŽEB: 

Smyslem a cílem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytnout individualizovanou pomoc a podporu při řešení obtížných životních, krizových situacích, které ohrožují funkčnost a samostatnost rodiny. Poskytnout praktické rady v oblasti prevence sociálně patologických jevů, podpořit rodinu při zvládání specifických výchovných a vzdělávacích potřeb jejich dětí. Pomůžeme s nácvikem rodičovských dovedností, zvládání každodenní péče o děti, finančním plánem a dalšími záležitostmi, které umožní rodině samostatně fungovat a pečovat o jejich děti. Sociální službu můžeme podpořit hiporehabilitací, canisterapií, fyzioterapií, expresivními činnosti a dalšími fakultativními činnostmi.

 

Smyslem a cílem Sociální rehabilitace je poskytnout individualizovanou pomoc a podporu osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy. Podpoříme v co největší míře dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, umožníme rozvoj specifických schopností a dovedností, posilování návyků a nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívající záchovných schopností, potenciálů a kompetencí. Snažíme se o podporu integrace do běžné společnosti a zvýšení míry schopností a dovedností pro uplatnění na otevřeném trhu práce. 


Smyslem a cílem Sociálně terapeutických dílen je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie osobám, které jsou v důsledku svého zdravotního postižení limitovány při uplatnění na otevřeném i chráněném pracovním trhu. Pracovní tempo i dovednosti jsou individuálně přizpůsobovány možnostem a schopnostem klientů. 


Žádost o poskytnutí sociální služby ZDE

Názorný postup podání stížnosti ZDE

Pravidla pro podávání stížností ZDE­PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­