VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY:

Posláním služby Sociální rehabilitace je podpořit člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení a/nebo duševního onemocnění. Podporujeme jej v rozvíjení dovedností, které on sám pokládá za problematické a které mu brání v samostatném a nezávislém životě a zapojení do společnosti podle jeho možností a schopností.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Sociální služba je určena osobám ve věku 16-80 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, především z důvodu zdravotního postižení, nebo chronického duševního onemocnění, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládnout. Služba je určená osobám zejména z okresu Vyškov (Bučovice, Slavkov u Brna a přilehlé okolí), které chtějí svou nepříznivou situaci změnit, a u kterých služba přispěje k rozvoji či udržení jejich schopností a dovedností nezbytných pro samostatný život.

PRO UŽIVATELE NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME PODPORU V NAPLŇOVÁNÍ JEJICH POTŘEB V SOULADU S REGIONÁLNÍ KARTOU JMK:

Můžeme Vás podpořit v těchto oblastech:

­

Osobní hygiena: 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

­
 • Mít informace o vhodném oblečení, obuvi a doplňcích ve vztahu k počasí i příležitosti.
 • Mít informace o pomůckách, které usnadní péči o vlastní osobu a podporu v nácviku jejich používání.
 • Mít informace/podporu při rozhodování o celkové úpravě vzhledu.
 • Mít informace/podporu při rozhodování o tom, co je třeba nakoupit (oblečení, kosmetika, doplňky).
­

Zajištění stravování:

 • Mít k dispozici informace/slovní nebo fyzickou podporu při výběru, nákupu a uchování potravin a sledování data jejich spotřeby.
 • Mít informace/podporu při zajištění stravování od dodavatele.
 • Mít informace/podporu při přípravě jídla, nápojů, při nácviku samostatného vaření.
 • Mít informace/podporu při zajištění a využívání pomůcek, včetně informací o úpravě vnitřního prostoru a vhodném stolování.

Péče o domácnost:

­
 • Mít informace, případně podporu, při péči o domácnost. Být motivován k údržbě a péči o domácnost tak, jak je to obvyklé (denní úklid a údržba domácnosti/pracovního prostoru, péče o ošacení, obsluha domácích spotřebičů, třídění a odnášení odpadu).
 • Mít informace o službách, které péči o prádlo, nebo oblečení mohou zajistit, a podporu při výběru služby.
 • Mít informace/podporu při rozhodování, jak zajistit péči o domácnost a vyřizování technických záležitostí spojených s bydlením, vzhledem k vlastním finančním prostředkům.
­

Zajištění kontaktu se společenským prostředím:

­
 • Mít podporu při navazování a udržování přátelských, partnerských, sousedských a jiných společenských vztahů. 
 • Mít informace/podporu při orientaci v čase, místě a osobách (znalost rozdělení dne, rozlišení pracovních dní, orientace v osobách a jejích rolích aj.).
 • Mít informace/podporu (doprovod) při nácviku pohybu mimo domov – mít podporu při hledání bezpečných tras, identifikaci rizikových míst a mít informace o pomůckách pro usnadnění orientace.
 • Mít podporu při rozvíjení schopnosti komunikovat – rozšiřovat slovní zásobu, vyjadřovat se způsobem, který je úměrný věku a ve společnosti obvyklý. Mít podporu při nácviku rozvíjení optimální formy alternativní komunikace.
 • Mít informace/podporu při využívání běžných veřejných služeb (návštěva a orientace v obchodě, využívání pošty, banky, knihovny, jednání na úřadech, aj.) a v zapojování se do sociálních aktivit odpovídajících věku (restaurace, kina, divadla aj.).
­

Osobnostní kompetence:

­
 • Mít informace/podporu při vyhodnocení reálných úskalí a výzev jednotlivých  fází dosavadního a budoucího života.
 • Mít informace, jak zvládat krizová životní období a umět vyhledat adekvátní podporu a požádat o ni.
­

Seberealizace:

­
 • Mít podporu při získávání znalostí a dovedností.
 • Mít informace/podporu při volbě i hledání pracovního uplatnění.
 • Mít podporu při tréninku dovedností/návyků, které je nutné si osvojit před nástupem do zaměstnání.
 • Mít informace/podporu při osobní návštěvě zaměstnavatele a při tréninku samostatného docházení do zaměstnání.
 • Mít informace/podporu při vykonávání oblíbených činností – při hledání možností, jak trávit volný čas a při nácviku těchto činností (vypůjčení knih aj.)
­

Péče o zdraví a bezpečí (rizika):

­
 • Mít informace o tom, jak přivolat pomoc.
 • Mít informace ohledně prevence pádu a zdravotních rizik spojených s onemocněním, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu.
 • Mít informace o základech první pomoci a mít podporu při nácviku poskytnutí první pomoci i samostatného jednoduchého ošetření (použití leukoplasti, obvazu, pružného obinadla, dezinfekce atd.).
 • Mít informace o tom, co je vhodné mít v lékárničce a mít podporu při nákupu.
 • Mít dostatek informací/podporu k rozhodnutí dodržování léčebného režimu, pravidelného užívání léků, plánování pravidelných návštěv u lékaře aj.
 • Mít dostatek informací o zdravé výživě, mít podporu při výběru vhodných potravin.
­

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

­
 • Mít informace/podporu v hospodaření s finančními prostředky (rozvržení příjmu, provádění úhrad spojených s bydlením, dále úhrady daní, poplatků za telefon aj.)
 • Mít informace/podporu při odpovědném řešení dluhů, hledání optimálního rozvržení finančních prostředků tak, aby mohly být uhrazeny. Mít informace o speciálních službách, které se dluhovou problematikou zabývají.
 • Mít informace/podporu při uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek a jiných výhod.
 • Mít informace/podporu při zajištění platných dokladů (OP, pas, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny).
 • Mít informace o možnosti realizovat politická i občanská práva
 • Mít informace o svých občanských či sousedských právech, o možném riziku jejich porušení jiným subjektem a způsobu, jak porušení předcházet/jak se mu bránit a kam se obrátit o pomoc (např. uplatňování pomoci ombudsmana, schopnost identifikovat jednání jako zneužití …)
­

Posilování rodičovských kompetencí

­
 • Mít informace/podporu při plnění rodičovských povinností spojených s výchovou dítěte nebo/a docházkou dítěte do školy.
 • Mít informace o možnosti využití návazných služeb (např. pedagogicko-psychologická poradna, SVP, SPC, logoped, raná péče aj.) a případnou podporu při jejich návštěvě.
 • Mít informace o potřebách dítěte a podporu při péči dítě v domácím prostředí.
 • Mít informace o možnostech trávení volného času pro děti.
­

PRŮBĚH:

­
 • kontakt se sociálním pracovníkem a po telefonické domluvě setkání v sídle organizace PIAFA Vyškov, z. ú. (smlouva o poskytování sociální služby)
 • na základě Vaší zakázky společně s klíčovým pracovníkem stanovíte cíl spolupráce,
 • základní činnosti sociální služby jsou poskytovány zdarma, můžete ale také využít fakultativní činnosti zpoplatněné dle aktuálního sazebníku,
 • můžete využít individuální formu poskytování služby či formu skupinových setkání,
 • máte možnost využít individuální konzultaci s naším psychologem.
­

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY:

P   přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I   individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí, anonymita,

A   aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F   fundovaný a odborně připravený tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A   alternativní metody využívané v rámci sociální služby


KONTAKTUJTE NÁS:

Mgr. Magdaléna Míčová, sociální pracovnice

 • tel.:      730 517 685  
 • e-mail:  magdalena.micova@piafa.cz
 • osobně: dle telefonické domluvy nebo během úředních hodin (ÚT a PÁ 10:00 – 12:00) na adrese Nosálovská 53, Vyškov 

Informační leták  ke stažení ZDE

Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Názorný postup podání stížnosti ZDE

Sazebník poskytované služby Sociální rehabilitace je ke stažení ZDE

Žádost pro poskytnutí sociální služby  ZDE

­

PIAFA Vyškov, z. ú.

­

­
­Poslání:
Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­