Sociálně terapeutické dílny  katalog výrobků ZDE

Projekt "Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje", registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319. Více informací ZDE

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY:

Posláním sociálně terapeutické dílny je aktivní podpora v sociálním začlenění, v rozvoji  a soběstačnosti osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním, aby si udržel či nabyl pracovní a sociální dovednosti, jež vycházejí z jeho individuálních potřeb. Formou sociálně pracovní terapie podporuje zvýšení možnosti uplatnit se na chráněném pracovním místě či na otevřeném trhu práce.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením, především z Vyškova a okolí. Primárně se jedná o osoby s psychiatrickým, sekundárně pak i s lehčím až středně těžkým tělesným či mentálním postižením ve věku 19 - 64 let se sníženou soběstačností a z tohoto důvodu těžce umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce.

Kritéria přijetí do služby: 

 • osoba s duševním onemocněním či jiným zdravotním postižením, které ji znevýhodňuje na otevřeném či chráněném trhu práce, 
 • věkové rozmezí 19-64 let, 
 • osoby převážně z okresu Vyškov, v odůvodněných případech (např. přechodné bydliště, lepší dostupnost z okrajových částí kolem okresu Vyškov) i mimo okres Vyškov, 
 • stabilizovaný psychický i zdravotní stav, 
 • zájem o pracovní činnosti a zdokonalování pracovních návyků, 
 • zájem o aktivní spolupráci a podílení se na plnění individuálního plánu, 
 • volná kapacita v sociálně terapeutické dílně. 
 
Kritéria pro odmítnutí: 
 • osoba nesplňující kritéria přijetí do služby, například která potřebuje pomoc/péči v rozsahu služby osobní asistence, nebo stálý lékařský dohled; 
 • osoba s poruchou chování nebo agresivními projevy, které by vážným způsobem ohrožovalo ostatní klienty; 
 • osoba s nařízenou ochrannou léčbou; 
 • osoba závislá na alkoholu, či jiných návykových látkách; 
 • osoby, jejichž cíle neodpovídají poslání a cílům sociální služby; 
 • osoba, které jsme vypověděli smlouvu ve službě z důvodů porušování povinností v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti; 
 • naplněná kapacita služby.

PRO UŽIVATELE NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME POMOC S NAPLŇOVÁNÍM JEJICH POTŘEB V SOULADU S REGIONÁLNÍ KARTOU JMK:

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech:

 Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu­

 • podpora při volbě vhodného oblečení, obuvi a doplňků
 • podpora při celkové úpravě vzhledu
 • podpora při posouzení, co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu
­

Samostatný pohyb

 • podpora při změně polohy, vstávání, přesun na vozík
 • přemísťování předmětů denní potřeby a manipulace s nimi, bezpečný pohyb po místnosti STD

Osobní hygiena

 • podpora při mytí, koupání, péči o zuby, vlasy, nehty (např. volba vhodných prostředků a pomůcek)
 • podpora při používání kompenzačních pomůcek a péči o ně

Zajištění stravování

 • podpora při nákupu surovin, sledování data spotřeby potravin, ohřívání stravy, podání jídla na talíř
 • najedení, napití, porcování stravy

Péče o domácnost
 • údržba a úklid domácnosti, péče o ošacení
 • obsluha domácích spotřebičů, nakládání s odpady (třídění a odnášení odpadu)

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • podpora při navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů
 • orientace v čase, místě, osobách
 • podpora při schopnosti srozumitelně se vyjádřit
 • podpora při využívání hromadné dopravy (tramvaj, autobus, vlak), návštěva a orientace v obchodě (výběr a zaplacení zboží), využívání pošty, banky, navštěvování obecního úřadu
 • navštěvování klubů a knihovny, návštěva čistírny, servisu atd., návštěva restaurace, kina, divadla, návštěva sportovišť, bazénu, hřiště
­
Seberealizace
 • podpora při získávání znalostí a dovedností ve vybrané pracovní činnosti
 • podpora při hledání pracovního uplatnění
 • podpora při vykonávání oblíbených činností
 
Péče o zdraví a bezpečí (rizika)
 • přivolání pomoci, prevence pádu a zdravotních rizik spojení s onemocněním, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu (např. ataky duševní nemoci). Pomůcky, které zvýší bezpečí/omezí rizika pádu, nebo rizika spojená s onemocněním
 • provedení jednoduchého ošetření- použití leukoplasti, obvazu, pružného obinadla, dezinfekce atd.
 • podpora při návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu
 • dodržování pravidel BOZP při pracovní činnosti- znalost bezpečnostních pravidel a používání ochranných pracovních pomůcek
 • znalost zásad zdravé výživy- znalost potravin, které prospívají/ škodí, znalost optimálního množství určitého jídla, znalost vhodných potravin v případě diety
­

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • podpora při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, exekucí, pomoc a podpora při uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek a jiných výhod
 • podpora při zajištění platných dokladů (např. občanský průkaz, pas, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny)
 • účast na zasedání zastupitelstva, uplatnění práva volit
 • podpora při ochraně před zneužíváním. Mít informace o svých občanských či sousedských právech, o možném riziku jejich porušení jiným subjektem a způsobu, jak porušení předcházet/ jak se mu bránit a kam se obrátit o pomoc. Mít informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu jak se mu bránit. Mít kontakty na subjekty, na které se lze obrátit
­­

  PRŮBĚH:

­
 • kontakt se sociálním pracovníkem – kancelář č. 105 v přízemí budovy sídla organizace PIAFA (smlouva o poskytování sociální služby)
 • na základě Vaší zakázky společně s klíčovým pracovníkem stanovíte cíl spolupráce
 • základní činnosti sociální služby jsou poskytovány zdarma, můžete ale také využít fakultativní činnosti zpoplatněné dle aktuálního sazebníku
 • aktivně se zapojíte do výroby užitkových a dekorativních předmětů a následně i do jejich prodeje
 • máte také možnost využít individuální konzultaci s naším psychologem (kontakt zde).
­

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY:

P    přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I    individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí, anonymita,

A    aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F    fundovaný a odborně připravený tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A    alternativní metody využívané v rámci sociální služby

 KONTAKTUJTE NÁS:

Ing. Kateřina Vincourová - vedoucí obchůdku KOVÁRNA

 • tel.:  +420 734 848 047
 • e-mail: katerina.vincourova@piafa.cz
 • osobně: dle telefonické domluvy nebo během úředních hodin (ST 8.00-12.00) na adrese Cukrovarská 521/8a, Vyškov   
­

Informační leták ke stažení ZDE

Ceník služeb sociálně terapeutické dílny ke stažení ZDE 

­­
Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Názorný postup podání stížnosti ZDE

Žádost pro poskytnutí sociální služby  ZDEPIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­