Sociálně terapeutické dílny  katalog výrobků ZDE

Projekt "Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje", registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením, především z Vyškova a okolí. Primárně se jedná o osoby s psychiatrickým, sekundárně pak i s lehčím až středně těžkým tělesným či mentálním postižením ve věku 18 - 64 let se sníženou soběstačností a z tohoto důvodu těžce umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce.

 PRO UŽIVATELE NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME POMOC S NAPLŇOVÁNÍM JEJICH POTŘEB V SOULADU S REGIONÁLNÍ KARTOU JMK:

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech:

Osobní hygiena


 
Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu­
 • podpora při volbě vhodného oblečení, obuvi a doplňků
 • podpora při celkové úpravě vzhledu
 • podpora při posouzení, co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu
­

Samostatný pohyb

 • podpora při změně polohy, vstávání, přesun na vozík
 • přemísťování předmětů denní potřeby a manipulace s nimi, bezpečný pohyb po místnosti STD

Zajištění stravování

 • podpora při nákupu surovin, sledování data spotřeby potravin, ohřívání stravy, podání jídla na talíř
 • najedení, napití, porcování stravy

Péče o domácnost
 • údržba a úklid domácnosti, péče o ošacení
 • obsluha domácích spotřebičů, nakládání s odpady (třídění a odnášení odpadu)

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • podpora při navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů
 • orientace v čase, místě, osobách
 • podpora při schopnosti srozumitelně se vyjádřit
 • podpora při využívání hromadné dopravy (tramvaj, autobus, vlak), návštěva a orientace v obchodě (výběr a zaplacení zboží), využívání pošty, banky, navštěvování obecního úřadu
 • navštěvování klubů a knihovny, návštěva čistírny, servisu atd., návštěva restaurace, kina, divadla, návštěva sportovišť, bazénu, hřiště
­
Seberealizace
 • podpora při získávání znalostí a dovedností ve vybrané pracovní činnosti
 • podpora při hledání pracovního uplatnění
 • podpora při vykonávání oblíbených činností
 
Péče o zdraví a bezpečí (rizika)
 • přivolání pomoci, prevence pádu a zdravotních rizik spojení s onemocněním, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu (např. ataky duševní nemoci). Pomůcky, které zvýší bezpečí/omezí rizika pádu, nebo rizika spojená s onemocněním
 • provedení jednoduchého ošetření- použití leukoplasti, obvazu, pružného obinadla, dezinfekce atd.
 • podpora při návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu
 • dodržování pravidel BOZP při pracovní činnosti- znalost bezpečnostních pravidel a používání ochranných pracovních pomůcek
 • znalost zásad zdravé výživy- znalost potravin, které prospívají/ škodí, znalost optimálního množství určitého jídla, znalost vhodných potravin v případě diety
­

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • podpora při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, exekucí, pomoc a podpora při uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek a jiných výhod
 • podpora při zajištění platných dokladů (např. občanský průkaz, pas, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny)
 • účast na zasedání zastupitelstva, uplatnění práva volit
 • podpora při ochraně před zneužíváním. Mít informace o svých občanských či sousedských právech, o možném riziku jejich porušení jiným subjektem a způsobu, jak porušení předcházet/ jak se mu bránit a kam se obrátit o pomoc. Mít informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu jak se mu bránit. Mít kontakty na subjekty, na které se lze obrátit
­­

  PRŮBĚH:

­
 • kontakt se sociálním pracovníkem – kancelář č. 105 v přízemí budovy sídla organizace PIAFA (smlouva o poskytování sociální služby)
 • na základě Vaší zakázky společně s klíčovým pracovníkem stanovíte cíl spolupráce
 • základní činnosti sociální služby jsou poskytovány zdarma, můžete ale také využít fakultativní činnosti zpoplatněné dle aktuálního sazebníku
 • aktivně se zapojíte do výroby užitkových a dekorativních předmětů a následně i do jejich prodeje
 • máte také možnost využít individuální konzultaci s naším psychologem (kontakt zde).
­

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY:

P    přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I    individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí, anonymita,

A    aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F    fundovaný a odborně připravený tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A    alternativní metody využívané v rámci sociální služby

 KONTAKTUJTE NÁS:

Mgr. Pavla Tobolíková, sociální pracovnice

 • tel.:      703 143 051 
 • e-mail:  piafa@piafa.cz
 • osobně: během úředních hodin v pondělí a ve středu  8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30 hod. na adrese Žerotínova 2, Vyškov

Ceník služeb sociálně terapeutické dílny ke stažení ZDE 

­­

Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Žádost pro poskytnutí sociální služby  ZDE

Služba je dále podpořena:

PIAFA- Rozšíření sociálních služeb 

 


PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­