Hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE je jednou z možných forem spolupráce člověka (terapeuta) a zvířete (koně), která vede k pozitivnímu působení na  klienta v oblasti rehabilitace, vzdělávání, sociální práce i volnočasových aktivit.

V případě, kdy partnerem odborného pracovníka bude pes, jedná se o metodu CANISTERAPIE.

Obě jmenované metody spadají do oboru zvaného ZOOTERAPIE (ANIMALTERAPIE), kdy je  využíváno pozitivního působení zvířat na člověka jako bio-psycho-sociální celek.

Zooterapie by vždy měla být realizována odborníky, kteří jsou v příslušném oboru vzděláni (fyzioterapeut, ergoterapeut, pedagog, psycholog, logoped, sociální pracovník, apod.) a s klienty pracují podle propracovaných metodik, ověřených postupů a norem. Jedině odborně vedenou činnost lze považovat za terapii.

Aktivity prováděné proškolenými laiky spadají do volnočasových aktivit.   

Velmi často se používají v odborných terapiích i jiná zvířata. V podstatě by mělo jít vždy o to, aby ten, kdo provádí zooterapii byl vzdělaným profesionálem v určitém oboru a dokázal využít zvíře, jako svého pomocníka při práci s klientem. Zvíře musí být připravené (vychované, vycvičené) a zdravé a terapeut sám musí zvážit, kdy a jak jej použije při práci s klientem, aby nebylo ublíženo člověku ani zvířeti.

HIPOTERAPIE je metoda fyzioterapie, při které terapeut využívá přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových impulzů při něm vznikajících, k programování motorického vzoru pohybu do CNS klienta, prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Cíle dosahuje fyzioterapeut postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovní neurofyziologické a psychomotorické.

 

V PIAFĚ pracujeme zejména s dětskými klienty, od miminek do 15 let věku, jelikož u organismu, který se vyvíjí můžeme mnohé pozitivně ovlivnit , usměrnit, podpořit, urychlit, opravit …

 

Dětský organismus je celkem, který se vyvíjí po stránce tělesné, mentální i sociální, proto v našem týmu úzce spolupracují u každého klienta různí odborníci – fyzioterapeut, pedagog, sociální pracovník, odborník na komunikaci i psycholog. Oni společně  s klientem (rodičem) sestavují cíle a plán terapie a hodnotí průběh jednotlivých jednotek i výsledky práce za delší období.

Hipoterapie se u nás tedy prolíná v každé jednotce s dalšími aktivitami v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální práce. S klienty pracujeme formou tzv. ucelené rehabilitace.

Našich 9 koní umožňuje terapeutům výběr koně pro každého klienta na míru. Jednotka trvá 30 minut (včetně komunikace s klientem před jízdou a hodnocením po jízdě).


Pracujeme za každého počasí, převážně venku na pískové aréně (80 x 40 m) nebo v kryté jízdárně. Součástí areálu je šatna, WC, cvičebna pro fyzioterapii a herna.

Více informací a objednávky ZDE: Ing. et Bc. Jana Podrápská (mladší)

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­